Vedtekter

Vedtekter for Biologisk-dynamisk Forening i Norge

Revidert og vedtatt på årsmøte 03.03.2013

 

§ 1. FORENINGENS NAVN OG TILHØRIGHET
Foreningen er en ideell forening, og dens navn er Biologisk-dynamisk Forening i Norge. Foreningen samarbeider med den naturvitenskapelige seksjon ved Goetheanum i Dornach.

§ 2. FORENINGENS FORMÅL
Foreningens formål er å fremme utviklingen av – og forståelsen for den impuls som Rudolf Steiner har gitt for biologisk-dynamisk jordbruk, ernæring, hagebruk og landskapspleie.
Dette blir gjort gjennom kunnskapsformidling og hjelp til medlemmer og interesserte for praktisering og utvikling av impulsen.

§ 3. MEDLEMSKAP
Alle som ser noen berettigelse i foreningens formål kan være medlemmer.

§ 4. STYRET
Foreningen skal ha et styre som består av styreleder, nestleder, tre styremedlemmer og to varamedlemmer. Leder og varamedlemmer velges for ett år, og styremedlemmer for to år. Alle kan gjenvelges. Valget skal gjøres slik at styremedlemmene velges to og to annethvert år slik at det blir minst to av styret som fortsetter påfølgende år. Leder velges av årsmøtet, forøvrig konstituerer styret seg selv. Lederen for Demeterforvaltningen skal innkalles til alle styremøter. Når lederen av Demeterforvaltningen er forhindret fra å møte, skal nestleder innkalles.
Styret er foreningens utøvende organ mellom årsmøtene. Styret ansetter daglig leder.

§ 5. ÅRSMØTE
Årsmøte er foreningens høyeste organ. Årsmøte godkjenner årsberetning og arbeidsplan, regnskap og budsjett. Årsmøte velger styre, Demeterforvaltning, revisor og valgkomité. Årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av april måned. Innkallingen skal ha stått i Herba eller sendes til medlemmene senest tre uker før møtet holdes. Styret eller årsmøte kan innkalle til ekstraordinært årsmøte med samme retningslinjer for innkalling.

Årsmøtet fastsetter medlemskontingent.

§ 6. DEMETER VAREMERKET
Foreningen har innregistrert og er eier av Demeter varemerket i Norge og sørger for at rettighetene blir opprettholdt. Forvaltningen av Demeter varemerket er overlatt til en egen Demeterforvaltning som igjen er ansvarlig overfor årsmøtet. Demeterforvaltningen består av fire medlemmer som velges to og to om gangen for en toårs periode.
Demeterforvaltningen konstituerer seg selv.

§ 7. REGNSKAPET
Regnskapet skal følge kalenderåret. Regnskapet forelegges årsmøte til godkjenning i revidert stand. Et eventuelt overskudd skal anvendes til å realisere foreningens formål.

§ 8. ENDRINGER OG VEDTEKTER
Beslutning om endring av vedtektene fattes av årsmøtet og skal, for å være gyldig, vedtas av minst to tredjedeler, 2/3, av de medlemmer som deltar i avstemningen og i to på hverandre følgende årsmøter.

§ 9. OPPLØSNING AV FORENINGEN
Foreningen kan oppløses ved beslutning av to på hverandre følgende årsmøter, som avholdes med minst en måneds mellomrom og når det vedtas av minst to tredjedeler, 2/3, av de tilstedeværende medlemmer.
Ved oppløsning av foreningen skal all gjeld betales. Deretter gis foreningens eventuelle netto formue og eiendeler til saker som faller inn under foreningens formål. Ved beslutning om foreningens oppløsning påhviler det styret på det andre møte å fremlegge forslag til hvillke saker en eventuell netto formue og eiendeler skal tilfalle.