Egenerklæring om tilleggsregler for biodynamisk landbruk

Skjema finner du her: Egenerklæring

DEMETER

Biologisk-dynamisk Forening eier varemerket Demeter i Norge og Debio utfører revisjon av biodynamiske gårder etter avtale med foreningen.

Demeterforvaltningen er ansvarlig for Demeter-godkjenningen i forhold til hver enkelt produsent. Hvis revisjon er gjennomført uten anmerkninger vil Debio utstede Demeter-godkjenning. Hvis det er påvist avvik eller behov for dispensasjoner fra Demeter-regelverket vil saken behandles av Demeterforvaltningen. Styret i Biologisk-dynamisk Forening er ankeinstans.

 

I denne egenerklæringen skal du årlig beskrive hvilke regler som er imøtekommet siden forrige revisjonsbesøk og kommentere hva som er utført. Når kravene ikke er oppfylt, benyttes kommentarfeltet til å forklare forbedringstiltak og det kan samtidig føres inn en frist for når avviket skal være lukket. Avvik fra driftsreglene kan medføre sanksjoner.

Revisoren plukker årlig ut enkelte fokusområder og kontrollerer disse. Hvilke driftsregler som kontrolleres vil variere fra år til år.

 

Egenerklæringen må fylles ut før den årlige revisjonen. Vær oppmerksom på at det under hver driftsregel kan være flere forhold som må kommenteres.

 

Driftsregel Stikkord Regel fulgt Kommentar/aktuelle forbedringstiltak Frist
Eksempel Eksempel J eller N

Evt. X når ikke relevant

Beskriv evt. dispensasjoner

Forklaringer/kommentarer/forbedringstiltak

Eks.
Egenerklæringen gjelder følgende periode:
2.1 Formeringsmateriale Dispensasjon?
2.2 Plantestell og plantevern
2.3 Oppalsjord
2.4 Fruktdyrking
2.5 Soppdyrking/spirer
3 Gjødsel

 

Dispensasjon?
4.1 Biologisk-dynamiske preparater

Kompostpreparater

4.2 Biologisk-dynamiske preparater

Humus/kisel

5.1 Husdyrbesetning
5.2 Husdyrhold – avhorning
5.3 Kutrener
5.4 Stell av fjørfe
5.5 Innkjøp av dyr Dispensasjon?
5.5.1 Innkjøp av storfe
5.5.2 Innkjøp av sau og geit
5.5.3 Innkjøp av gris
5.5.4 Innkjøp av fjørfe
6.1 Fôring
6.1.1 Fôring til hest og drøvtyggere
6.1.2 Fôring til gris
6.1.3 Fôring til fjørfe
6.2 Beite
7 Omlegging og karens
8 Sosialt ansvar
9 GMO/nanoteknologi

 

 

Denne egenerklæringen med revisors rapport legges til grunn for videre saksbehandling som ligger hos Demeterforvaltningen.

Saksbehandlingen vil først bli fullført når eventuelle ettersendinger er mottatt, eller når eventuelle avvik er meldt lukket, eller frist for lukking av avvik er utløpt.

 

Når det er hensiktsmessig vil saken samkjøres med saksbehandling for økologisk produksjon.

 

 

 

 

 

Dato og sted                                                                Underskrift gårdbruker

En godkjenning for Demeter forutsetter at alle krav i offentlig regelverk for økologisk produksjon er oppfylt.